A+ / A-

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน284 คน โดยมี นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวต้อนรับ อีกทั้งมีการแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง 
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

|  238 views
scroll to top