A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 11/2562 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชน ทำให้ได้มีโอกาสทดลองการทำหน้าที่บทบาทสมมุติของ สนช. ผ่านการเล่น “สภาจำลอง” อีกทั้งเป็นการเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี นายประสาน กองทอง โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม กล่าวต้อนรับ

|  212 views
scroll to top