A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนอำมาตย์
พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 500 คน โดยมี นายจำรัส  บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กล่าวต้อนรับ อีกทั้งมีการแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่

|  226 views
scroll to top