A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 258 คน โดยมี นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลยด้วย

|  217 views
scroll to top