A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 250 คน โดยมี นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับโรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย อีกด้วย

|  132 views
scroll to top