A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม
นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 200 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พนิชยกุล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กล่าวต้อนรับ

|  114 views
scroll to top