A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและ
บรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์
กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย รวมจำนวน 318 คน โดยมี
นายสมชาย ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน กล่าวต้อนรับ

|  85 views
scroll to top