A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยาย
พิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และ
อำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 258 คน
โดยมี นางสุธาสินี  หนูนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา
และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่าง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

|  72 views
scroll to top