A+ / A-

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการ
ศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของ
วุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 400 คน โดยมี
นายณรงค์  คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก กล่าวต้อนรับ

|  77 views
scroll to top