A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน  2562 เวลา 12.45 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท
หน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม“สภาจำลอง”
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 350 คน โดยมี นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา
และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่าง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

|  95 views
scroll to top