A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชน
ในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจ
ของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 537 คน
โดยมี นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กล่าวต้อนรับ

|  117 views
scroll to top