A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
นายบุญมี สุระโครต สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง”
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 560 คน โดยมี นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ กล่าวต้อนรับ รวมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และโรงเรียนสตรีสิริเกศ

|  90 views
scroll to top