A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมพระปิ่นเกล้า โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบัน
การศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และ
อำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 162 คน
โดยมี นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กล่าวต้อนรับ

|  140 views
scroll to top