A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศึกษานารี

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชน
ในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาท
หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 560 คน โดยมีนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี กล่าวต้อนรับ
พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และโรงเรียนศึกษานารี

|  80 views
scroll to top