A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง
“บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่าย
นิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม
“สภาจำลอง” ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 335 คน โดยมี นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU)
ร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และโรงเรียนนครสวรรค์

|  55 views
scroll to top