A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา
(สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม
“สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 410 คน โดยมี นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการ กับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

|  94 views
scroll to top