A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแก่นธรรม อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม“สภาจำลอง”
ให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 700 คน โดยมี นางสาวนัยนา เจริญผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

|  83 views
scroll to top