A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษใน
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท
หน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบัน
การศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่
และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน
262 คน โดยมี นายสมพงษ์  โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

|  222 views
scroll to top