A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์)
จังหวัดนครปฐม  นายธานี  อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครอง
และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์
กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม“สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) นายสญชัย รัศมีแจ่ม กล่าวต้อนรับ

|  176 views
scroll to top