A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา เปิดและปาฐกถาพิเศษในกิจกรรม
“สภาจำลอง” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๖๘๒ คน โดยมี นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

|  129 views
scroll to top