A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 450 คน โดยมี นางพัฒนา ธรรมจักร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับ

|  160 views
scroll to top