A+ / A-

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 720 คน โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

|  135 views
scroll to top