A+ / A-

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน โดยมี นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ

|  127 views
scroll to top