A+ / A-

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 320 คน โดยมี นายสมชาย ยมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กล่าวต้อนรับ

  โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

|  121 views
scroll to top