A+ / A-

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 คน โดยมี ดร.ศรัณยา  แสงหิรัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 

 

|  183 views
scroll to top