A+ / A-

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาผ่านกิจกรรม“สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 307 คน โดยมี นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กล่าวต้อนรับ

  โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กับโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

|  233 views
scroll to top