A+ / A-

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน”ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ หอประชุม โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี ดร.กิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายสมเดช นิลพันธุ์ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร นายออน กาจกระโทก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และนางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ร่วมในพิธีเปิดและรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้แทนนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะรวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

|  392 views
scroll to top