A+ / A-

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายสมเดช นิลพันธุ์ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร นายออน กาจกระโทก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และนางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ร่วมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาจากผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย ตลอดจนเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ในกิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ จากนั้น เวลา 14.45 นาฬิกา เยี่ยมชมการดำเนินงานและพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

|  404 views
scroll to top