A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ  นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จำนวน 300 คน โดยมี นายเกษม วิจิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กล่าวต้อนรับ

 

 

|  207 views
scroll to top