A+ / A-

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ  โรงเรียนลําปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม จำนวน 250 คน โดยมี นายนิรันดร หมื่นสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และโรงเรียนลําปางกัลยาณี

|  170 views
scroll to top