A+ / A-

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดยมี นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บรรยาย เรื่อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ จำนวน 300 คน โดยมี นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ กล่าวต้อนรับ

|  184 views
scroll to top