A+ / A-

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จำนวน 350 คน โดยมี นายรังสรรค์  ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

|  299 views
scroll to top