A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเดอร์มงฟอร์ด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดยมี นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ และอำนาจ ของวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ  พร้อมทั้งกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  จำนวน 350 คน โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กล่าวต้อนรับ

|  300 views
scroll to top