A+ / A-

กิจกรรมสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบรรพตพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์​ที่ 24 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายสาธิต วงศ์​อนันต์​นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชา​สัมพันธ์​ ได้จัดกิจกรรมสภาจำลองสัญจร เพื่อให้ความรู้ด้านนิติบัญญัติกับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยในเวลา 08.30 -​11.30 นาฬิกา จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบรรพตพิทยาคม อำเภอบรรพต​พิสัย จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน และในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 -​ 15.30 นาฬิกา จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์​ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 210 คน นอกจากนั้นการจัดโครงการสภาจำลองสัญจร​ในครั้ง​นี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์​ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่ และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และการมีส่วนรวมทางการเมือง ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และโรงเรียนพยุหะพิทยาคม อีกด้วย

|  290 views
scroll to top