A+ / A-

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 โรงเรียนนวมินทราขินูทิศ หอวัง นนทบุรีจำนวน 150 คน โดยมี นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

|  233 views
scroll to top