A+ / A-

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่าน “กิจกรรมสภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 – 5 จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน 150 คน โดยมี ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

|  256 views
scroll to top