A+ / A-

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  93 views
scroll to top