A+ / A-

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 80 คน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม
สภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและ
บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  78 views
scroll to top