A+ / A-

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา
(สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจำนวน ๖๒๕ คน โดยมี นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่าง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนวิสุทธรังษี
โดย นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี

|  107 views
scroll to top