A+ / A-

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการ “สภาจำลองสัญจร” ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและ
บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ และอาจารย์ รวมจำนวน ๒๗๐ คน โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และนายชานันท์ มณเฑียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
กล่าวต้อนรับ

|  124 views
scroll to top