A+ / A-

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่สอง กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๑-๒ และอาจารย์ รวมจำนวน ๓๒๐ คน โดยมี
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบ
รัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU)
ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

|  211 views
scroll to top