A+ / A-

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ในโครงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาเขตบางนา จำนวน ๗๓ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้ง
ร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  94 views
scroll to top